در هامبورگ ALIRANIA TEAM شرکت آلیرانیا
 Service und Beratungsbüro für ganz Europa

ما در این صفحه سعی در کمک و راهنمایی هموطنان عزیزمان داریم

 


بازی اخلاق صفات خوب و بد (امتحان) خودشناسی

این امتحانی است از خوده ما که میتوانیم خودمان به خودمان نمره دهیم و یکبار کسانی که دلسوزه ما هستند به مابدون اینکه از اشخاص دیگر دلخور شویم اگر جایی به ما نمره کم داداین دو را با هم مقایسه کنید بعد خواهید دید شما راجع به خودتان چه فکر میکنید و دیگران راجع به شما چه نظری دارنددر نهایت میتوانید درباره نمرات بدی که گرفتین با طرف مقابلتان بحث کنید اما به شرطی که نمره های خوبتان را با انصاف بدهیددر مواردی که میدانید استحقاق این نمره را نداشتید و به جای همانقدر نمره به صفت بدی که گرفتین طرف مقابل را مجاب کنیدبا ذکر مثال که اینگونه که او فکر میکند نیست اگر راضی شد نمره هارا تغییر دهیداین امتحان را چند وقت یکبار تکرار کنید تا نمره صفات خوب به نهایت و صفات بد به حداقل برسد

دانلود فرم

در نهایت کارنامه قبولی تان را قاب کرده کنار مدارک دانشگاهی خود بگذارید تا هر روز آنرا ببینید

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
E-Mail
Anruf
Karte
Infos